Join Us | About | Contact Us
Font Size: A A A
Madras Diocese Logo

மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான்.

ன் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தின் அழிவை அறுப்பான். ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் என்று பவுல் அப்போஸ்தலர் கலாத்தியருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் கூறுகிறார், நாம் சிறுவயது முதல் வேதவாக்கியங்களை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம், வேதவாக்கியங்கள் தேவ...
Read More →
MENU